آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبستان دخترانه سما

08 بهمندبستان دخترانه سما

06 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

نقش سازی با کاغذهای رنگی

ماسامی هانامورا

نقش سازی با کاغذهای

دبستان پسرانه سما

سپید دندان

جک لندن

داستانی ماجراجویی

دبستان پسرانه سما

برتری خفیف

جف اولسون

موفقیت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبستان دخترانه سما

آنا کارنینا

لیو تولستوس

رمان

دبستان دخترانه سما

چهاراثراسکاول شین

فلورانس اسکاول شین

زندگی

دبستان پسرانه سما

سفر به سرزمین جادویی آرتورشاه

مری پوپ آزبرن

تخیلی

دبستان دخترانه سما

بچه‌ها را بهتر بشناسيم

تورمد هاوگن

نويسنده كتاب يواكي

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کار مایه معلمان در گذر از یادهی به یادگیری

دکتر علی رئوف

تکنولژی آموزشی

دبستان پسرانه سما

سفرهای مارکوپولو

روستیکلو دا پیزا

سفرنامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داستان های شاهنامه فردوسی

محمد حسن شیرازی

داستانهای شاهنامه فر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه صدارتی

مسابقه: رشته ماژیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مانلی نیک نام

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شکیبا مومنی زاده

مسابقه: رشته ماژیک

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ساینا جلالی فر

مسابقه: رشته مداد رنگی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

الینا کوچ پیده

مسابقه: رشته مداد رنگی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اشكان داودي

1385/12/23

دبستان پسرانه سما

صالح فلاح

1387/12/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل كيائي

1385/12/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل بهجتي فرد

1383/12/27

دبستان دخترانه سما

نورا رجائي

1390/12/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل لك پور

1383/12/25

دبستان پسرانه سما

ايليا رجب ساساني

1390/12/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدسعيد حسيني شريعت آباد

1384/12/24