آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 خرداد دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی معین

دکتر محمد معین

معانی لغات فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داستان های شاهنامه فردوسی

محمد حسن شیرازی

داستانهای شاهنامه فر

دبستان پسرانه سما

سفرهای مارکوپولو

روستیکلو دا پیزا

سفرنامه

دبستان دخترانه سما

نقش سازی با کاغذهای رنگی

ماسامی هانامورا

نقش سازی با کاغذهای

دبستان پسرانه سما

سفر به سرزمین جادویی آرتورشاه

مری پوپ آزبرن

تخیلی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی و شعر ادیب الممالک فرهانی

دکتر سید علی موسوی

شعر و زندگی

دبستان پسرانه سما

شور زندگی

ایروینگ استون

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دیوان پروین اعتصامی

حسن شیرازی

دیوان پروین اعتصامی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ انگلیسی به فارسی

شیوا رویگریان

لغات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سر انجام من به مدرسه میروم

هیده ماری بروشه

آمادگی سن ورود به مد

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهرام خيرانديش

1382/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

برنا بائي لاشكي

1383/07/30

دبستان پسرانه سما

طاها وريج كاظمي

1385/07/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

موعود فقيه عبدالهي

1381/07/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرتين كريمي گزافرودي

1384/07/27

دبستان پسرانه سما

پارسا نوربخش

1385/07/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا پذيرفته

1383/07/24

دبستان پسرانه سما

بابك ميار

1385/07/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمين شهسوارتركوئي

1383/07/29

دبستان پسرانه سما

سيدهامان حسيني آهار

1387/07/27